ОНОЛЫН ХИЧЭЭЛ

Хичээл 1:    Эхний Хичээл

Хичээл 2:    Хөгжмийн Цагаан Толгой

Хичээл 3:    Төгөлдөр Хуурын Байрлал ба Зүтгүүр, Зүтгүүр

Хичээл 4:    C, D Болон Е Нотыг Төгөлдөр Хуурнаас Олох

Хичээл 5:    Хар Даралт Товших

Хичээл 6:    F Болон G Нотыг Төгөлдөр Хуурнаас Олох

Хичээл 7:    Таван Тоншуул

Хичээл 8:    Цохилт Болон Ритм Бичих

Хичээл 9:    Хар Даралтуудыг Дээшээ Болон Доошоо Дараалуулж Тоглох

Хичээл 10:   Дундах Мэлхий

Хичээл 11: Ритм Зохиох

Хичээл 12: С Мажор Дараалласан Таван Нот

Хичээл 13: Дундах Мэлхий: Ритм Бичих

Хичээл 14: Шоколад

Хичээл 15: Хурууны Дугаарууд

Хичээл 16: С Мажор Арпежио

Хичээл 17: А Болон В Нотыг Төгөлдөр Хуурнаас Олох

Хичээл 18: D Мажор Дараалласан Таван Нот

Хичээл 19: Хонхыг Сонсоорой

Хичээл 20: Дундах Мэлхий Дуунд Акорд Нэмэх

Хичээл 21: Их Шугам

Хичээл 22: Бороо Намайг Норгоорой

Хичээл 23: Дундах Мэлхий: Аялгуу Бичих

Хичээл 24: С-ийн Акордууд

Хичээл 25: Ритм Зохиох

Хичээл 26: Байшин Доторх Хулгана

Хичээл 27: Нууцлаг Сонсдог Тоглоом

Хичээл 28: Байшин Доторх Хулгана: Ритм Бичих

Хичээл 29: D Мажор: Хурууны Хүч Болон Зохиомж

Хичээл 30: Хэн Бэ?

Хичээл 31: Хэн Бэ: Ритм Бичилт

Хичээл 32: Соль Түлхүүр Дээрх C D E F G

Хичээл 33: Биднээр Хэрмийг Хөөлгөөч

Хичээл 34: Гурван Ноттой Акорд

Хичээл 35: G Мажор Дараалласан Таван Нот

Хичээл 36: Дайна 1-р Хэсэг

Хичээл 36: Дайна 2-р Хэсэг

Хичээл 37: Ритмийн Даалгавар

Хичээл 38: Зэрлэг Морьд

Хичээл 39: D Минор Дээр Аялгуу Зохиох 2-р Хэсэг

Хичээл 40: Зэрлэг Морьд Дуунд Акорд Нэмэх

Хичээл 41: Цэгтэй Хагас Нотууд, Босоо Шугам Болон Хэмжээнүүд

Хичээл 42: Хонхнуудыг Сонсоорой: Акорд Нэмэх

Хичээл 43: Мөнгөлөг Хус Мод

Хичээл 44: V7 Акорд

Хичээл 45: Цохилт Тоолох

Хичээл 46: F Мажор Дараалласан Таван Нот

Хичээл 47: Хөхөө

Хичээл 48: Дарааллаж Болон Алгасаж Тоглох

Хичээл 49: Басс Түлхүүрийн Нотууд: F G A B C

Хичээл 50: Хөхөө: Зүүн Гар

Хичээл 51: Хөхөө: Хоёр Гар

No Available

Хичээл 52: Хөхөө: Хоёр Гар 2-р хэсэг

Хичээл 53: Мөнгөлөг Хус Мод: Акорд нэмх

Хичээл 54: Эрдэнэ Шиш Тээрэмдэх

Хичээл 55: Эрдэнэ Шиш Тээрэмдэх: Зүүн Гар

Хичээл 56: Эрдэнэ Шиш Тээрэмдэх: Хоёр Гар

Хичээл 57: Аялгуу Цээжээр Бичих

Хичээл 58: Е Мажор Дараалласан Таван Нот

Хичээл 59: Хэн Нэгнийг Хайрла

Хичээл 60: Хэн Нэгнийг Хайрла: Зүүн Гар, Хоёр Гар

Хичээл 61: Мари-д Бяцхан Хурга Байдаг

Хичээл 62: Мари-д Бяцхан Хурга Байдаг: Акорд Нэмэх

Хичээл 63: Мари-д Бяцхан Хурга Байдаг Дуугаар Аялгуу Зохиох

Хичээл 64: Давталттай Дуу

Хичээл 65: Давталттай Дуу: Хоёр Гар

youtube
please specify correct url
Хичээл 66: С Минор Дараалласан Таван Нот

Хичээл 67: Урвуу Давталттай Дуу

Хичээл 68: Нотыг Уншаад Тоглох Даалгавар